.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Website Wakestyle  (www.wakestyle.nl)

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Vital Exports; hierna te noemen Wake Style, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 619.58.557 en handelend onder de naam Wake Style.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aan gaat met Wake Style.

Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Wake Style en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen (Onderhavige Voorwaarden)

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de Klant en Wake Style, waarbij in het kader van een door de Wake Style georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Wake Style.

Website: de website van Wake Style, te raadplegen via www.wakestyle.nl.

 1. Bedrijfsinformatie/contactgegevens

Wake Style
T.a.v. Webshop
Huizerweg 46A
1402AD Bussum
Wake Style is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 619.58.557
BTW-nummer: NL 5344.53.983.B.01
Telefoonnummer: (Lokaal tarief)
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@wakestyle.nl

 1. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Wake Style, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Klant is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en hem de Voorwaarden ter hand zijn gesteld.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wake Style, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Wake Style en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

3.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Wake Style zijn overeengekomen.

3.7 Indien Wake Style niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wake Style in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Aanbiedingen en/of offertes

4.1 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

4.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van Wake Style zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

4.3 De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

4.4 Wake Style kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Wake Style daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wake Style anders aangeeft.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wake Style niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Wake Style en het voldoen aan de daarbij door Wake Style gestelde voorwaarden.

5.2 Indien Klant de bestelling heeft geplaatst, bevestigt Wake Style per email deze bestelling. Zolang Wake Style de bestelling niet heeft bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens, zoals een onjuist e-mailadres, zijn verstrekt, heeft Wake Style het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5.4 Wake Style is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Dat kan Wake Style doen bij een vermoeden van fraude of indien de Klant bij eerdere bestellingen zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Als Wake Style het woonadres van de Klant niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

 1. Duur overeenkomst

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Beëindiging overeenkomst

7.1 Wake Style en de Klant kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

7.2 Zowel Wake Style als de Klant kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

 1. Wijziging overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Wake Style de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wake Style zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Wake Style de Klant hierover van tevoren inlichten.

8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Wake Style daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Wake Style proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

8.5 Wake Style zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wake Style kunnen worden toegerekend.

8.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Wake Style zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 1. Uitvoering overeenkomst

9.1 Wake Style heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

9.2 Wake Style heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

9.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Wake Style het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

9.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Wake Style het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.5 Indien en zolang deze factuur door de Klant niet wordt betaald, is Wake Style niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

9.6 De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Wake Style.

9.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Wake Style het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

 1. Koop op afstand

10.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Klant in de hoedanigheid van Consument.

10.2 Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

10.3 Ingeval van Koop op afstand heeft Wake Style het recht de Klant tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

10.4 De Klant kan alle aankopen die hij heeft gedaan via de Website zonder opgave van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door de Klant zelf of een door hem vooraf aangegeven vertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden kosteloos herroepen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden.

10.5 Indien Wake Style niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Wake Style geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Wake Style in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

10.6 Klant kan gebruik maken van dit recht door per e-mail binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn een retourmelding te doen door middel van het vermelden van de benodigde gegevens in het bijgeleverde retourformulier. Ook mag het retourformulier teruggezonden worden met de te retourneren zending. Na het aanmelden van een retourmelding per e-mail heeft de Klant uiterlijk 14 dagen de tijd om het product ook daadwerkelijk te retourneren.

10.7 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten welke gemoeid zijn met het retourneren voor rekening Klant.

10.8 De Klant mag de geleverde artikelen in het geval van teruggave uitsluitend - zoals dit ook in de winkel met het bekijken cq passen gebruikelijk is - gebruiken voor zover nodig is voor hem om te beoordelen of hij het artikel wil behouden. De artikelen moeten met aangehecht prijskaartje en originele labels worden teruggestuurd.

10.9 Indien de Klant de geleverde zaken terugzendt, dient de Klant de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren.

10.10 Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behoudt Wake Style het recht voor om een schadevergoeding te eisen, die nooit hoger is dan het de Klant heeft betaald voor het artikel. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het artikel om te beoordelen of Klant het product wil behouden. Deze schadevergoeding zal in mindering gebracht worden op de door Wake Style terug te betalen bedragen. Daarnaast heeft Wake Style het recht om een retour te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat kan als de artikelen gebruikt of kapot worden geretourneerd.

10.11 Indien de Klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Klant verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Klant Wake Style heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

10.12 Indien door de Klant voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht, zal Wake Style deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.

10.13 Wake Style is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

10.14 Onverminderd het in dit artikel reeds gestelde geldt specifiek voor schoenen (normaal of ski/snowboard) en slippers dat deze enkel binnenshuis mogen worden gepast. Indien er gebruikerssporen op de zolen worden aangetroffen heeft Wake Style het recht de retour te weigeren en terug te zenden naar de Klant. Voor badkleding (bikinibroekjes en zwembroeken), ondergoed etc. geldt dat deze enkel over ondergoed mag worden gepast. Bovendien mag de beschermstrip niet verwijderd worden. Indien de strip verwijderd is, heeft Wake Style het recht de retour te weigeren en het artikel terug te zenden naar Klant. Dit alles vanuit hygiënisch oogpunt. Tot slot geldt voor cosmetica producten(zonnebrand e.d.) dat deze vanuit hygiënisch oogpunt enkel ongeopend geretourneerd kunnen worden.

10.15 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Wake Style de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Wake Style uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Wake Style en de Klant overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Wake Style. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Klant gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

10.16 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wake Style geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Klant de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Klant de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Klant al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.
 1. Prijzen, en informatie

11.1 De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

11.2 Alle prijzen op de Website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Dat houdt in dat prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de Klant geen nakoming eisen. Wake Style heeft dan het recht om de aankoop te ontbinden of terug te draaien.

11.3 De prijzen die bij de Website van Wake Style online worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Op basis van de keuze van verzendmoment en/of methode wordt de hoogte van de verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten worden tijdens het bestelproces op de 11.4 Website duidelijk aan de Klant medegedeeld. Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt hier ook informatie over verstrekt.

11.5 Wake Style kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

11.6 Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

11.7 Van alle bijkomende kosten zal Wake Style tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Klant kunnen worden berekend.

 1. Prijswijziging

12.1 Indien Wake Style met de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Wake Style gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

12.2 Indien Wake Style het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

12.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Klant de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wake Style rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Wake Style alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

12.4 De Klant heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 1. Betaling

13.1 De artikelen kunnen op diverse wijzen betaald worden. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd verschillen. Meer informatie over de betaalmethoden zijn te raadplegen op de Website. Wake Style behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheid onderzoek, eerdere bestellingen, niet nakoming door de Klant of om andere gegronde redenen, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten of de gehele betaling/bestelling te weigeren.

13.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden, middels de betaalmethodes welke op wakestyle.nl worden getoond.

13.3 Wake Style en de Klant kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

13.4 De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

13.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

13.6 Na het verstrijken van 14 na de factuurdatum is de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

13.7 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Wake Style en de verplichtingen van de Klant jegens Wake Style onmiddellijk opeisbaar.

 1. Incassokosten

14.1 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

14.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Wake Style, voor zover de Klant handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

14.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Wake Style, voor zover de Klant handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

14.4 Voor zover de Klant handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Wake Style pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Wake Style de Klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

14.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

 1. Levering

15.1 Wake Style betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

15.2 Levering ten aanzien van de Klant in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.

15.3 Levering ten aanzien van de Klant in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.

15.4 Wake Style bezorgt de artikelen binnen Nederland via PostNL, zolang de voorraad strekt.

15.5 De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

15.6 Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant, nadat Wake Style de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld.

15.7 De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

15.8 Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 1. Leveringstermijnen

16.1 De levering zal plaatsvinden binnen een door Wake Style opgegeven termijn.

16.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

16.3 Indien Wake Style gegevens of instructies nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Klant deze aan Wake Style heeft verstrekt.

16.4 Een indicatie van de levertijd van een artikel bedraagt in de in beginsel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 30 dagen toch overschrijden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 1. Risico-overgang consumenten

17.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Klant in de hoedanigheid van consument.

17.2 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Klant voor rekening en risico van Wake Style.

17.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant in de hoedanigheid van Consument of een door de Klant aan te wijzen derde worden gebracht.

 1. Risico-overgang bedrijven

18.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Klant in de hoedanigheid van bedrijf.

18.2 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Klant voor rekening en risico van Wake Style.

18.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant of een door de Klant aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 1. Bezorgadres en leveringsservice

19.1 Als de Klant bij Wake Style bestelt kan deze zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Indien hij zijn keuze achteraf wil wijzigen, kan hij dit doen door te bellen met of een email te sturen naar Wake Style.

19.2 Verzoeken tot wijziging van het bezorgadres kunnen enkel worden ingewilligd indien de bestelling nog niet is verzonden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

20.1 Alle door Wake Style in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Wake Style totdat de Klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

20.3 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

20.4 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Klant, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 1. Opschorting

21.1 Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Wake Style het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

21.2 Voorts is Wake Style bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Wake Style omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Wake Style kan worden gevergd.

21.3 Wake Style behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. Ontbinding

22.1 Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Wake Style bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

22.2 Voorts is Wake Style bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Wake Style omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Wake Style kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wake Style kan worden gevergd;
 • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Klant onder curatele wordt gesteld;
 • de Klant komt te overlijden.

22.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

22.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Wake Style op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

22.5 Indien Wake Style de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Wake Style niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

22.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Klant, is de Klant aansprakelijk voor de door Wake Style geleden schade.

 1. Overmacht

23.1 Een tekortkoming kan niet aan Wake Style of de Klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

23.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wake Style geen invloed kan uitoefenen en waardoor Wake Style niet in staat is de verplichtingen na te komen.

23.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Wake Style in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.

23.4 Wake Style heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wake Style zijn verbintenis had moeten nakomen.

23.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

23.6 Zowel Wake Style als de Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

23.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Wake Style zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

23.8 Indien Wake Style ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wake Style gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 1. Registratie

24.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

24.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

24.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Wake Style is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Alles wat gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

24.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Wake Style daarvan in kennis te stellen, zodat Wake Style gepaste maatregelen kan nemen.

 1. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

25.1 De gegevens en informatie die de Klant aan Wake Style verstrekt, zal Wake Style zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

25.2 Wake Style handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Wake Style zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

25.3 De Klant heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

25.4 Bij het bezoeken van de website kan Wake Style informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

25.5 De informatie die Wake Style verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

25.6 Wake Style mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

25.7 Het is Wake Style niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

25.8 Wake Style mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

25.9 Wake Style zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

25.10 De Klant is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

25.11 De Klant gaat akkoord dat Wake Style de Klant voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Klant niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Klant dit kenbaar maken.

25.12 Indien de Klant zich door een handeling of expliciete instemming heeft aangemeld voor aanbiedingen en Algemene informatie zal Wake Style de persoonsgegevens van de Klant naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen informatiedoeleinden. Indien de Klant geen prijs stelt op ongevraagde informatie van Wake Style (per post, telefoon of e-mail) kan de Klant zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit per mail mede te delen aan onze Klantenservice. De mogelijkheid tot afmelden wordt de Klant tevens geboden in elke relevante e-mail van Wake Style.

 1. Reclamatie en consumentenbescherming

26.1 Indien de Klant niet tevreden mocht zijn over de producten of diensten van Wake Style, lost Wake Style dit graag op. De Klant is welkom om hierover contact met Wake Style op te nemen.

26.2 Indien de Klant een klacht heeft over een geleverd artikel, dient hij zo snel mogelijk nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel de Klant daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen, contact met Wake Style op te nemen. Wake Style raadt de Klant dan ook aan het product bij ontvangst te inspecteren.

26.3 In tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt specifiek voor Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dat hij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek of na aankoop van het artikel contact op moet nemen met Wake Style.

26.4 Wake Style heeft een klantenservice die de doelstelling heeft eventuele problemen en/of klachten altijd in overleg met de Klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

26.5 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

26.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Klant Wake Style binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

26.7 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Klant verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 1. Aansprakelijkheid

27.1 Wake Style is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Wake Style. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Klant;
 • redelijke kosten, die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

27.2 Wake Style is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

27.3 Wake Style is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wake Style is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wake Style kenbaar behoorde te zijn.

27.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wake Style of zijn leidinggevende ondergeschikten.

27.5 Wake Style is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

27.6 Indien Wake Style aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wake Style beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Wake Style aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Wake Style overeenkomstig de verzekering draagt.

27.7 De Klant dient de schade waarvoor Wake Style aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Wake Style te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

27.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Wake Style vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 1. Vrijwaring

28.1 De Klant vrijwaart Wake Style voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

28.2 Indien Wake Style door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Wake Style zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wake Style en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

 1. Verjaringstermijn

29.1 Voor alle vorderingen jegens Wake Style en de door Wake Style (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

29.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Klant Wake Style ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 1. Intellectuele eigendom

30.1 Wake Style behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

30.2 Wake Style behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Garantie

31.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf en geldt onverminderd artikel 26 Indien er door Wake Style een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt dit, onverminderd het zojuist gestelde, voor alle type Klanten.

31.2 Wake Style staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Wake Style er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

31.3 Wake Style kent een eigen garantie van 6 maanden op alle producten. Indien Klant bij levering of binnen deze termijn een gebrek constateert, heeft hij het recht om hierover een klacht in te dienen en indien de klacht gegrond is het product om te ruilen voor eenzelfde exemplaar of te laten repareren. Het betreft dan hetzelfde artikel in dezelfde maat. Indien omruiling niet meer mogelijk is, zal Wake Style het aankoopbedrag vergoeden. Een klacht is ongegrond indien het gebrek ontstaan is door normaal gebruik en slijtage (normale slijtage) door het dragen/gebruiken van de producten of door verkeerd gebruik/misbruik van het product.

31.4 Een door Wake Style, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

31.5 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Wake Style daarvan in kennis te stellen.

31.6 Indien Wake Style de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

31.7 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

31.8 Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

31.9 Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Wake Style, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

31.10 Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Klant.

31.11 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Wake Style in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

31.12 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Wake Style geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 1. Slotbepalingen

32.1 Op de Website, alle Overeenkomsten tussen Wake Style en de Klant en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

32.2 Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

32.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

32.4 Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

32.5 Bij elektronische communicatie met Wake Style geldt de door Wake Style ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 1. Wijziging algemene voorwaarden

33.1 Wake Style heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

33.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

33.3 Wake Style zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

33.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

33.5 Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

34.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wake Style partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

Nederlands
Nederlands